Príspevok z konferencie TRIZ Fest Praha 2014 pre časopis IHS.

(časopis s príspevkom vyšiel v roku 2015),

Palčák, F.: Využitie prístupu TRIZ vo výskume odolnosti voči zemetraseniu. „Application of TRIZ Approach in the Research of Seismic Resistance“, Humanities and Science University Journal, Sankt Peterburg, USJ-T/2014#10(10), pp. 60-70., 2014.

Poslaním príspevku bolo ukázať ako uplatnenie zákonitostíí rozvoja výtvorov (výrobkov, postupov) z prístupu TRIZ pomáha pri zlepšení jestvujúcich a vynachádzaní nových polohovacích mechanizmov odolných na budenie pri prevádzke a pri zemetrasení (seizmické budenie) prepojením predurčených (deterministických) postupov vychádzajúcich z daných nemenných zákonitostí príčin a dôsledkov (rozbory NVH pôsobenia dynamického zaťaženia na jednotlivé časti) s tvorivými opakovateľnými postupmi (navrhovanie-predurčovanie, predvídanie a predpovedanie vlastností celku pomocou AFD-TRIZ).

Celý článok na stiahnutie v PDF:

PDF